spot_img

SCRISOAREA CELOR 15, despre încălcări ale drepturilor omului la Uniunea Scriitorilor din România

Un grup de 15 scriitori a trimis, pe adresa de e-mail a AgențieideCarte.ro, un comunicat de presă referitor la încălcările drepturilor omului la Uniunea Scriitorilor din România. Acest comunicat a început de astăzi, 17 noiembrie 2016, să fie difuzat către presa internațională și către organismele pentru apărarea drepturilor omului. Vă prezentăm textul integral, în limbile română, engleză, franceză, italiană și spaniolă.

Uniunea Scriitorilor din România este o organizație totalitară și nedemocratică. În mandatele actualului președinte, au fost excluși de 10 ori mai mulți scriitori decît au fost excluși pe întreaga durată a regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu. Un grup de 31 de scriitori obedienți au modificat Statutul Uniunii Scriitorilor din România, care limita la maxim 2 mandate exercitarea funcțiilor de conducere, pentru a permite actualului președinte și echipei acestuia să exercite puterea pe viață. Toți cei care s-au opus au fost excluși, fără a fi audiați sau a avea posiblitatea să-și expună punctele de vedere, refuzîndu-li-se, astfel, dreptul fundamental al omului la apărare. În disperare de cauză, un grup de scriitori dizidenți au făcut apel la diferite proceduri legale, în acest moment existînd, pe rolul instanțelor de judecată din România, un număr important de procese menite să restabilească legalitatea în interiorul organizației. Fără să aștepte sentințele definitive ale Justiției, judecînd în locul acesteia și dovedind dispreț față de aceasta, conducerea Uniunii Scriitorilor din România i-a exclus pe cei care au făcut apel la procedurile legale, refuzîndu-le, astfel, dreptul fundamental la liber acces la Justiție. Într-un gest de solidaritate fără precedent nici măcar sub regimul comunist din România, zeci de scriitori au cerut public, prin memorii și scrisori deschise, să fie excluși și ei din Uniunea Scriitorilor din România.

Guvernul României nu și-a exercitat niciodată și în niciun fel în ultimii 25 de ani atribuțiile de control prevăzute de Lege față de Uniunea Scriitorilor din România deși această organizație primește finanțări de la bugetul de stat.

Guvernul României susține încălcarea flagrantă a drepturilor omului și principiilor democratice finanțînd, din bani publici, în afara oricărui control și a oricăror criterii de transparență în cheltuielile publice, publicații care nu sînt altceva decît instrumente de propagandă ale conducerii totalitare a Uniunii Scriitorilor din România. În aceste publicații, nu se expun decît punctele de vedere ale conducerii, scriitorii dizidenți fiind cenzurați, interziși și supuși unei campanii agresive de discreditare și unei execuții publice din partea mercenarilor conducerii, plătiți din bani publici. În acest fel, se încalcă scriitorilor dizidenți, cu complicitatea Guvernului României, dreptul fundamental la libera exprimare a opiniilor și dreptul la replică.

Sub actuala conducere, Uniunea Scriitorilor din România a abdicat de la orice formă de respect față de valoare. Întreținînd o confuzie valorică mizerabilă și promovînd, inclusiv în plan internațional, scriitori mediocri, ca răsplată pentru obediența acestora față de conducere, organizația a discreditat literatura română.

Dumneavoastră trebuie să știți că ceea ce propune, în țară și străinătate, Uniunea Scriitorilor din România, înseamnă minciună, manipulare și interese ascunse. Adevăratele valori literare ale României sînt excluse, cenzurate, persecutate și interzise. S-a ajuns pînă acolo încît cei mai importanți tineri scriitori din România refuză public să facă parte din Uniunea Scriitorilor din România, considerînd degradantă asocierea lor cu această organizație. Aceste lucruri trebuie făcute cunoscute pentru că, acceptîndu-le, devenim complici la ele.

Luminița AMARIE                          Dan Mircea CIPARIU                     Sorin DESPOT

Dan IANCU                                      George MIHALCEA                           Adrian PÂRVU

Valeriu Mircea POPA                      Marius Daniel POPESCU                Grigore ȘOITU

Octavian SOVIANY                         Adrian SUCIU                                Horia MUNTENUȘ

Paul VINICIUS                                 Tudor VOICU                                  Daniel VORONA

****

THE LETTER OF THE 15

About human rights violations in the Writers Union of Romania

The Writers Union of Romania is a dictatorial and undemocratic organization. During the mandates of the current president, there were excluded ten times more writers than during the whole communist regime of Nicolae Ceausescu. A group of 31 obedient writers modified the Statute of the Union, which previously limited the number of mandates for administrative functions to 2, to allow the current president and his team to keep the power and lead the organization for life. All those that opposed the modifications were excluded, without hearings and without the possibility to express their views, being thus refused the fundamental right to self-defense. In despair, a group of dissident writers made appeal to several legal procedures, and as a consequence at this stage there are a significant number of legal cases opened in the courts of Romania, aiming at re-stabilizing the lawfulness of the organization. Without waiting for the final ruling of the Courts of Justice, judging instead of them and in despise of them, the administration of the Writers Union of Romania excluded those that appealed the courts, who were thus refused the fundamental right to justice. In a solidarity movement without precedent even under the communist regime, tens of writers have publicly requested, through memorandums and open letters, to be excluded from the Writers Union of Romania.

The Government of Romania did not exercise during the last 25 years its legally established obligations to inspect and control the Writers Union of Romania, although the organization receives financing from the state budget. The Government of Romania is sustaining the flagrant violation of the human rights and democratic principles, by financing with public funds, without any control and any transparency of the spent, publications which are instruments of propaganda of the totalitarian administration of the Union. In these publications, only the points of view accepted by the current administration are exposed, the dissident writers being censured, interdicted and exposed to aggressive campaigns of disgrace and to public execution, by administrations mercenaries paid with public funds. In this way, the dissident writers are being denied, with the complicity of the Government of Romania, the fundamental right to freedom of opinion and expression.

Under the current administration, the Writers Union of Romania has resigned from any form of respect for values. Maintaining a miserable confusion of values and promoting mediocre writers, both internally and internationally, as repay for their obedience, the organization has disgraced the Romanian literature.

You must know that any proposals made by the Writers Union of Romania, both internally and internationally, mean lies, manipulations and hidden interests. The real values of the Romanian literature are excluded, censured, prosecuted and interdicted. It is gone so far that the young writers of Romania refuse to join the Union, considering the membership as a shame. These things have to be revealed, otherwise we become their accomplices.

Luminița AMARIE                          Dan Mircea CIPARIU                     Sorin DESPOT

Dan IANCU                                      George MIHALCEA                           Adrian PÂRVU

Valeriu Mircea POPA                      Marius Daniel POPESCU                Grigore ȘOITU

Octavian SOVIANY                         Adrian SUCIU                                 Horia MUNTENUȘ

Paul VINICIUS                                 Tudor VOICU                                  Daniel VORONA

****

LA LETTRE DES 15

Sur des violations des droits de l’homme par l’Union des Ecrivains Roumains

L’Union des Ecrivains Roumains est devenue une organisation totalitaire et non-démocratique. Sous les mandats successifs du président actuel, elle a procédé à dix fois plus d’exclusions d’écrivains membres que pendant toute la durée du régime communiste de Nicolae Ceaușescu. Les statuts de l’Union, qui imposaient un maximum de deux mandats pour l’exercice de la fonction de président par une même personne, ont été modifiés par un groupe de 31 membres aux ordres de la direction, de façon à permettre au président actuel et à son équipe de rester indéfiniment au pouvoir. Tous ceux qui s’y sont opposés ont été exclus, sans bénéficier d’audiences, sans qu’on leur donne la possibilité d’exposer leur point de vue, en les privant ainsi du droit fondamental à la défense. En désespoir de cause, un groupe d’écrivains dissidents a déclenché diverses procédures judiciaires, de telle sorte qu’il existe actuellement, au rôle de divers tribunaux roumains, de nombreux procès en cours, dont l’enjeu est de rétablir le règne du droit au sein de cette organisation. Sans attendre le prononcé des sentences définitives, jugeant en lieu et place des tribunaux, et montrant ainsi son mépris pour ces derniers, la direction de l’Union des Ecrivains Roumains a exclu les plaignants, leur refusant ainsi l’exercice de leur droit fondamental d’appel en justice. Dans un mouvement de solidarité sans précédent, ni avant, ni après la chute du régime communiste, des dizaines d’écrivains ont alors publiquement demandé, par mémoire ou lettre ouverte, à être eux aussi exclus.

Au cours des 25 ans qui nous séparent de la chute de Nicolae Ceaușescu, le gouvernement roumain n’a jamais exercé, de quelque façon que ce soit, les prérogatives de contrôle que la loi lui attribue sur l’Union des Ecrivains Roumains, en dépit du fait que cette organisation bénéficie de financements publics.

Le gouvernement roumain soutient cette violation flagrante des droits de l’homme et des principes démocratiques en finançant sur fonds publics, sans aucune forme de contrôle et en l’absence du moindre critère de transparence dans l’usage des deniers publics, des publications qui ne sont plus que des instruments de propagande dans les mains de la direction totalitaire de l’Union des Ecrivains Roumains. Ces publications reflètent uniquement le point de vue de la direction, les écrivains dissidents étant censurés, interdits et soumis à de violentes campagnes destinées à les discréditer, à de véritables exécutions publiques dont se chargent les mercenaires de ladite direction, qui se sert de deniers publics pour les payer. C’est donc avec la complicité du gouvernement roumain qu’est violé le droit fondamental des écrivains dissidents à la liberté d’expression et que tout droit de réponse leur est refusé.

Sous sa direction actuelle, l’Union des Ecrivains Roumains a renoncé à toute forme de respect pour la valeur littéraire. Entretenant une déplorable confusion des valeurs, elle promeut sciemment, y compris à l’échelle internationale, des écrivains médiocres qu’elle rétribue ainsi pour leur obéissance, et discrédite au passage la littérature roumaine.

Vous devez savoir que ce que représente, aussi bien en Roumanie qu’à l’étranger, l’Union des Ecrivains Roumains, est un programme fait de mensonge, de manipulation et d’intérêts occultes. Les vraies valeurs de la littérature roumaine contemporaine sont exclues, censurées, persécutées et mises à l’index. La situation en est arrivée au point où les plus en vue des jeunes écrivains roumains refusent publiquement de faire partie de l’Union des Ecrivains Roumains, craignant de compromettre leur nom en l’associant avec celui de cette organisation. Il est de notre devoir de faire connaître cette situation, afin de ne pas sombrer dans la résignation et la complicité.

Luminița AMARIE                          Dan Mircea CIPARIU                     Sorin DESPOT

Dan IANCU                                      George MIHALCEA                            Adrian PÂRVU

Valeriu Mircea POPA                      Marius Daniel POPESCU                Grigore ȘOITU

Octavian SOVIANY                         Adrian SUCIU                                  Horia MUNTENUȘ

Paul VINICIUS                                 Tudor VOICU                                  Daniel VORONA

****

LA LETTERA DEI 15

Su violazioni dei diritti umani presso l’Unione degli Scrittori della Romania

L’Unione degli Scrittori della Romania è un’organizzazione totalitaria e democratica. Sotto i mandati dell’attuale presidente, sono stati esclusi 10 volte più scrittori di quanti sono stati esclusi per tutta la durata del regime comunista di Nicolae Ceausescu. Un gruppo di 31 scrittori obbedienti hanno modificato il statuto dell’Unione degli Scrittori della Romania, che limitava l’esercizio di funzioni di gestione a massimo due mandati, per permettere all’attuale presidente e alla sua squadra di esercitare il potere a vita. Tutti quelli che si sono opposti sono stati esclusi, senza essere sentiti o avere la possibilità di esprimere i propri punti di vista e quindi negando loro il diritto umano fondamentale alla difesa. In disperazione, un gruppo di scrittori dissidenti hanno fatto appello a vari procedimenti legali, in questo momento essendo sul ruolo dei tribunali di Romania una serie importante di processi volti a ristabilire la legalità all’interno dell’organizzazione. Senza attendere i giudizi definitivi della magistratura, giudicando al suo posto e mostrando disprezzo per essa, la direzione dell’USR ha escluso tutti quelli che hanno fatto appello ai procedimenti legali, quindi negando loro il diritto fondamentale al libero accesso alla giustizia. In un gesto di solidarietà senza precedenti anche sotto il regime comunista in Romania, decine di scrittori hanno richiesto pubblicamente, attraverso dichiarazioni e lettere aperte, di essere esclusi anche loro dell’Unione.

Il Governo della Romania non ha mai esercitato in alcun modo negli ultimi 25 anni gli obblighi di vigilanza previsti dalla legge verso l’Unione degli Scrittori della Romania, anche se l’organizzazione riceve finanziamenti dal bilancio dello Stato.

Il governo rumeno sostiene la violazione flagrante dei diritti umani e dei principi democratici, finanziando con fondi pubblici, fuori controllo e fuori qualsiasi criterio di trasparenza della spesa pubblica, pubblicazioni letterarie che non sono altro che strumenti di propaganda della direzione totalitaria dell’USR. In queste pubblicazioni non si espone altro che i punti di vista della direzione, gli scrittori dissidenti essendo censurati, vietati e soggetti a una campagna aggressiva di screditare e a esecuzioni pubbliche dei mercenari della direzione, pagati con denaro pubblico. In questo modo, con la complicità del Governo della Romania, agli scrittori dissidenti sono rifiutati i diritti fondamentali alla libera espressione di opinioni e di replica.

Sotto l’attuale direzione, l’Unione degli Scrittori della Romania ha abdicato da qualsiasi forma di rispetto per il valore. L’organizzazione ha screditato la letteratura romena mantenendo una confusione di valori miserabile e promuovendo scrittori mediocri, anche a livello internazionale, come premio per la loro obbedienza alla squadra totalitaria.

Si deve sapere che quello che si propone, in Romania e all’estero, da parte dell’Unione degli Scrittori della Romania, significa falsità, manipolazione e interessi nascosti. I veri valori letterari rumeni sono esclusi, censurati, perseguitati e interditti. Si è raggiunto il punto in cui i più importanti giovani scrittori in Romania rifiutano di far parte dell’Unione, considerando degradante la loro associazione con questa organizzazione. Queste cose devono essere portate a conoscenza, poi che accettandole, diventiamo complici a loro.

Luminița AMARIE                          Dan Mircea CIPARIU                     Sorin DESPOT

Dan IANCU                                      George MIHALCEA                           Adrian PÂRVU

Valeriu Mircea POPA                      Marius Daniel POPESCU                Grigore ȘOITU

Octavian SOVIANY                         Adrian SUCIU                                Horia MUNTENUȘ

Paul VINICIUS                                  Tudor VOICU                                  Daniel VORONA

****

LA CARTA DE LOS 15

Acerca de violaciones de derechos humanos en la Unión de los Escritores de Rumanía

La Unión de los Escritores de Rumanía es una organización antidemocrática y totalitaria. En el curso de los mandatos de su actual presidente se han excluido diez veces más escritores que durante el régimen comunista de Nicolae Ceaușescu. Un grupo conformado por 31 escritores obedientes ha modificado los Estatutos de la Unión de los Escritores de Rumanía, que limitaba el número de mandatos de los cargos directivos a dos, para permitir que el actual presidente y su equipo directivo desempeñen sus cargos de por vida. Todos los que han manifestado su oposición a esta medida se vieron expulsados, sin ser oídos y sin tener la posibilidad de expresar sus puntos de vista, negando de esta forma un derecho humano fundamental – el derecho a la defensa. En su desesperación, un grupo de escritores disidentes actuó ante la justicia; en este momento existen varias acciones presentadas ante los tribunales rumanos, cuyo propósito es restablecer el funcionamiento legal de la organización. Sin esperar las sentencias definitivas de los tribunales, juzgando en su lugar y mostrando menosprecio acerca de los mismos, la dirección de la Unión de Escritores de Rumanía expulsó a los que habían recurrido a las acciones en justicia, negándoles el derecho fundamental al libre acceso a la justicia. En un gesto de solidaridad sin precedentes, incluso bajo el régimen comunista en Rumanía, docenas de escritores solicitaron públicamente, a través de declaraciones y de cartas abiertas, su exclusión de la Unión de los Escritores de Rumanía.

El Gobierno rumano nunca ha ejercitado, durante los últimos 25 años, sus facultades de supervisión previstas por la ley en cuanto a la Unión de los Escritores de Rumanía, a pesar de que esta organización recibe fondos del presupuesto de Estado.

El Gobierno rumano apoya de esta forma la violación flagrante de los derechos humanos y de los principios democráticos, financiando, con fondos públicos, sin ejercer controles y sin tener en cuenta ningún criterio de transparencia relacionado con los gastos públicos, publicaciones que no son más que herramientas de propaganda de la dirección totalitaria de la Unión de los Escritores de Rumanía. En estas publicaciones, que sólo contienen los puntos de vista de los gerentes actuales de la Unión, los escritores disidentes son censurados, prohibidos y sujetos a una agresiva campaña difamatoria, a una verdadera ejecución pública por los mercenarios de la dirección, pagados con fondos públicos. De esta manera, con la complicidad del Gobierno rumano, se está violando el derecho fundamental a la libre expresión de opiniones y el derecho a réplica de los escritores disidentes.

Bajo la dirección actual, la Unión de los Escritores de Rumanía ha renunciado a cualquier forma de respeto por los valores verdaderos. Esta organización desprestigia la literatura rumana por las acciones de su dirección, que mantiene una miserable confusión valórica y promueve escritores mediocres, incluso al nivel internacional, como recompensa por su obediencia.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles saber que lo que la Unión de los Escritores de Rumanía propone, tanto en Rumanía como en el extranjero, no significa más que mentiras, manipulación e intereses ocultos. Los verdaderos valores de la literatura rumana se ven excluidos, censurados, perseguidos y prohibidos. La situación es tal que los escritores jóvenes más importantes de Rumanía se niegan, públicamente, a formar parte de la Unión de los Escritores de Rumanía, considerando que una asociación con esta organización es degradante. Estas cosas deben darse a conocer porque, si las aceptamos, nos convertimos en cómplices.

Luminița AMARIE                          Dan Mircea CIPARIU                     Sorin DESPOT

Dan IANCU                                      George MIHALCEA                          Adrian PÂRVU

Valeriu Mircea POPA                      Marius Daniel POPESCU                Grigore ȘOITU

Octavian SOVIANY                         Adrian SUCIU                                 Horia MUNTENUȘ

Paul VINICIUS                                 Tudor VOICU                                  Daniel VORONA

Articole recomandate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2023

De 14 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2023, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Ziarul de Iași, Ficțiunea OPTm și Gala Tinerilor Scriitori / Cartea de poezie a anului 2023, dar și propriile preferințe ale editorilor, colaboratorilor și cititorilor noștri. Astfel, propunem 76 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2023: 25 de cărți de poezie, 31 de cărți de proză, 10 cărți de critică, istorie și teorie literară, precum și 15 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2024, ora 23.00. Juriul Premiilor AgenţiadeCarte.ro este compus din scriitorii Florin Iaru, Cristian Teodorescu și Dan Mircea Cipariu (președintele asociației Euro CulturArt). Juriul va anunța, după închiderea votului pe agentiadecarte.ro, printr-un comunicat de presă, câștigătorii. Premiile sunt în valoare de 5000 lei. 

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2022

De 13 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2022, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Ziarul de Iași, Ficțiunea OPTm și Gala Tinerilor Scriitori / Cartea de poezie a anului 2022, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 85 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2022: 30 de cărți de poezie, 30 de cărți de proză, 10 cărți de critică, istorie și teorie literară, precum și 15 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2023, ora 23.00. Juriul Premiilor AgenţiadeCarte.ro este compus din scriitorii Florin Iaru, Cristian Teodorescu și Dan Mircea Cipariu (președintele asociației Euro CulturArt). Juriul va anunța, după închiderea votului pe agentiadecarte.ro, printr-un comunicat de presă, câștigătorii. Premiile, în valoare de 5000 lei, sunt finanțate de Ministerul Culturii.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2021

De 12 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2021, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Ziarul de Iași și Gala Tinerilor Scriitori, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 71 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2021:  30 de cărți de poezie, 20 de cărți de proză, 10 cărți de critică literară, istorie literară și teorie literară, precum și 11 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2022, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2020

De 11 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2020, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Observator Cultural, Ziarul de Iași și Gala Tinerilor Scriitori, dar și propriile preferințe ale editorilor și colaboratorilor noștri. Astfel, propunem 74 de titluri pe care le considerăm semnificative pentru anul editorial 2020: 31 de cărți de poezie, 20 de cărți de proză, 10 cărți de critică literară, istorie literară și teorie literară, precum și 13 cărți de eseu, publicistică și memorialistică. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2021, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului. (Dan Mircea Cipariu)

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2019

De 10 ani, AgențiadeCarte.ro propune un top anual al celor mai bune cărți. Pentru anul editorial 2019, echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. Astfel, propunem câteva titluri pe care le considerăm semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Cititorii AgenţiadeCarte.ro pot vota și comenta titlurile alese de noi. Votul este deschis până la 31 august 2020, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2018

În anul editorial 2018, au fost publicate câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, Iocan și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 31 august 2019, ora 23.00. După închiderea votului, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi ale publicului și ale unui juriu desemnat de Asociația Euro CulturArt. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2017

În anul editorial 2017, au fost publicate câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 27 august 2018, ora 23.00. Pe 31 august 2018, de Ziua Limbii Române, într-un eveniment public, AgențiadeCarte.ro va premia cărțile ce vor întruni cele mai multe voturi. Vom acorda câte un premiu pentru fiecare secțiune a topului.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRȚI ALE ANULUI 2016

Anul 2016 a propus câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 27 august 2017, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2015

Anul 2015 a propus câteva titluri semnificative pentru o viitoare istorie a literaturii române contemporane. Echipa AgenţiadeCarte.ro a scanat nominalizările pentru Premiile Radio România Cultural, Observator Cultural, România literară, Gala Tinerilor Scriitori, dar şi propriile preferinţe ale editorilor. A rezultat o listă de propuneri pe care cititorii AgenţiadeCarte.ro o pot vota, comenta şi critica. Votul este deschis până la 15 mai 2016, ora 23.00.

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2010

(S)TOP CELE MAI BUNE CĂRŢI ALE ANULUI 2010

Cotidianul cultural AgenţiadeCarte.ro este membru al Asociației Publicațiilor Literare și Editurilor din România (APLER)

 

Publicaţie culturală finanţată cu sprijinul Ministerului Culturii.

ISSN: 2248 – 1508