Concurs de director pentru Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României

apr. 24th, 2014 | By | Category: Postcard

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modifcările şi completările ulterioare, aleHotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, Modelului-cadru al caietului de obiective, Modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de culturăconcursul de management pentru Muzeul Naţional deArtă Contemporană al României.

Condiţii de participare:

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii de licență[1]:

I. domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință –istorie, domeniul de ierarhizare – istorie şi studiul patrimoniului, domeniul de licență – istorie;

II. domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – istorie, domeniul de ierarhizare – istorie şi studiul patrimoniului, domeniul de licență – studiul patrimoniului (heritage studies);

III. domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – arte, domeniul de ierarhizare – arte vizuale, domeniul de licență – arte vizuale;

IV. domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință – arhitectură și urbanism, domeniul de ierarhizare – arhitectură și urbanism,domeniul de licență – arhitectură sau urbanism.

d) are vechime în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minim 5 ani;

e) are experienţă în management minim 3 ani sau pregătire în management;

f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

g) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România[2];

i) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă.

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, Modelului-cadru al caietului de obiective, Modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, după cum urmează:

a)  15 aprilie 2014, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs şi a bibliografiei, a caietului de obiective, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a planurilor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;

b)   16 mai 2014: data limită pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

c)    19 – 20 mai 2014: selecția dosarelor;

d)   21 mai – 29 mai 2014: analiza planurilor de management – prima etapă;

e)    30 mai – 06 iunie 2014: susţinerea planurilor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

Dosarele de concurs şi planurile de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până în data – 16 mai 2014, ora 14:00 – la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură – etajul 5, camera 537 sau la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail;

b) copie după actul de identitate;

c) curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);

d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări[3];

e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;

g) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;

h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

i) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de conducere deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de management;

j) planul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modifcările şi completările ulterioare.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot obţine de la sediul Ministerului Culturii sau de la sediul Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României, sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Ministerului Culturii (www.cultura.ro).

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură (telefon/fax: 021–224.27.15) sau de la Direcţia Generală Buget, Finanţe, Contabilitate şi Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii (luni–joi între orele 8:30–17:00; vineri între orele 8:30–14:30).

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată;
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
 • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum și alte măsuri in domeniul cheltuielilor publice;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P. nr. 946/2005  pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

[1] Studii stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 493 din 17 iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare.

[2] Condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management.

[3] în cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

Număr de vizualizări :1026


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro