Concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de director al Administraţiei Fondului Cultural Naţional

mart. 19th, 2013 | By | Category: Postcard

Ministerul Culturii organizează, în perioada 19 martie – 15 mai 2013, la sediul său din Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de director al Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţii generale de participare:

a)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)     are capacitate deplină de exerciţiu;
e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)      îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

a)    studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale – ramura ştiinţe economice;

b)    vechime în specialitate necesară: minimum 5 ani;

c)    cunoaşterea programelor Word şi Excel – nivel mediu.

Acte necesare înscrierii la concurs:
a)    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d)    copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţăcare să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)    cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)     adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul constă în 3 etape succesive:
a)    selecţia dosarelor de înscriere va avea loc până la data de 2 aprilie 2013, inclusiv
b)    proba scrisă va avea loc în data de 30 aprilie 2013, ora 1000
c)    interviul va avea loc în data de 10 mai 2013, ora  1000

Înscrierile la concurs se fac până la data de 2 aprilie 2013, ora 1700, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 al clădirii Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti).

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Culturii sau la telefon nr. 021 224 28 19 (persoană de contact: Gabriela Velcu, consilier la Serviciul Resurse Umane).

Bibliografia de concurs:
1. Hotărârea Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr.802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise – Republicare;
5. Regulamentul de concurs privind finanţarea nerambursabilă a editării de lucrări din categoria culturii scrise aprobat prin Decizia nr. 4/25.02.2011 (http://www.afcn.ro/);
6. Ordin nr.2231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor;
7.Ordin nr.2066/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul Cultural Naţional;
8. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
10. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 – republicat, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
12. OMFP nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
13. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Lege-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţiunea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Număr de vizualizări :1241


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro