Hotărâre definitivă: Uniunea Scriitorilor din România este asociație de drept privat, supusă OG 26/2000!

apr. 12th, 2021 | By | Category: Proiecte

Luni, 12 aprilie 2021, Tribunalul București, Secția a III-a civilă, a comunicat redactarea Hotărârii nr.500A din 10 februarie 2021, hotărâre definitivă, conținând 35 de pagini, pronunțată în dosarul nr. 18753/299/2017. Astfel, au fost soluționate apelurilor formulate de apelanta intervenientă în nume propriu Fundația pentru literatură și arte vizuale „Contrapunct” și de apelanta petentă Uniunea Scriitorilor din România, prin dl Nicolae Manolescu Apolzan, împotriva Încheierii din 28.11.2019 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 18753/299/2017, în contradictoriu cu intervenienții în nume propriu Cipariu Mircea Dan și asociația Uniunea Scriitorilor din România – prin Cristian Teodorescu și Dan Mircea Cipariu. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de 06.06.2017, sub nr. 18753/299/2017, petenta Uniunea Scriitorilor din România prin Nicolae Manolescu a solicitat înregistrarea în registrul asociațiilor şi fundațiilor ținut de Judecătoria Sectorului 1 a mențiunii potrivit căreia Uniunea Scriitorilor din România a fost înființată și recunoscută ca persoană juridică română de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949 și funcționează în temeiul Decretului-Lege nr. 27/1990 și propriului statut, fiindu-i astfel aplicabile prevederile art. 85 din OG 26/2000. Prin Încheierea din data de 28.11.2019, Judecătoria Sectorului 1 București a respins cererea formulată de petenta Uniunea Scriitorilor din România ca neîntemeiată.

Instanța de apel, constituită din doamna judecător Roxana Maria Călin, președinte, și doamna judecător Cristina Vîlceleanu, a respins ca neîntemeiat apelul formulat de Uniunea Scriitorilor din România, prin dl Nicolae Manolescu Apolzan. Instanța de apel a reținut următoarele: ”În ce privește argumentul apelantei că Uniunea Scriitorilor din România nu e o asociație și că nu i se aplică dispozițiile Legii nr. 21/1924 și nici OG nr. 26/2000, se reține că pe de o parte, în mod efectiv acest argument contrazice raționamentul prezentat chiar de apelantă care a invocat dispozițiile Legii nr. 21/1924, iar pe de altă parte cadrul legal care permite efectuarea înregistrărilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor este doar OG nr. 26/2000. Singurul cadru legal în care se poate înregistra mențiunea caracterului de utilitate publică este OG nr. 26/2000, cu aplicarea procedurii prevăzute de acest text. (…) Este corectă reținerea primei instanțe în sensul că după intrarea în vigoare a Decretului-Lege nr. 27/1990 toate asociațiile au devenit de drept privat. (…) Uniunea din speță este o persoană juridică de drept privat, căreia în mod expres i s-a menținut prin art. 85 OG nr. 26/2000 caracterul de utilitate publică, nefiind însă supus înregistrării acest caracter. Se notează că această limitare în privința înregistrării nu semnifică sub nicio formă neobligativitatea înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor a modificărilor aduse asociației, statutului ori altor aspecte privind funcționarea asociației, având în vedere producerea de efecte juridice prin înregistrări anterioare a aspectelor referitoare la organizarea și funcționarea asociației, interpretarea dorită de apelantă în sensul că art. 85 OG nr. 26/2000 a exclus obligativitatea înregistrărilor în registru în privința funcționării și organizării, fiind exclusă. Aceasta deoarece conform art. 86 OG nr. 26/2000, pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Prin urmare, în privința înregistrării aspectelor referitoare la funcționara asociației, dispozițiile privind procedura de înregistrare se constituie în cadrul legal actual, cu o excepție caracterul de utilitate publică expres menținut prin art. 85.”

Vineri, 19 martie 2021, Judecătoria Sectorului 1 București a publicat pe portalul instanțelor de judecată soluția pe scurt în dosarul 15108/299/2018* (judecător Dan Răzvan Grigorescu): ”Respinge cererea formulată de petentul Nicolae Manolescu-Apolzan ca neîntemeiată. Respinge cererea de intervenţie voluntară principală formulată de intervenientul voluntar principal Teodorescu Cristian George ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 19.03.2021.” Astfel, a fost respinsă cererea de înscriere a domnului Nicolae Manolescu-Apolzan pentru mandatul 2018-2023.

 

 

Uniunea Scriitorilor din România (USR) printr-un pretins reprezentant legal vrea să ducă în eroare instanțele de judecată și instituțiile statutului susținând două argumente false: (I) Uniunea Scriitorilor  din România este persoană juridică de drept public, înființată prin Decretul 267/1949 și (II) Uniunea Scriitorilor din România nu trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal prin extras din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor.

 

Autoritatea de lucru judecat, conform art. 430, alin.2, din NCPC, care privește nemijlocit părțile, obiectul și cauza juridică a litigiului, precum și puterea de lucru judecat a considerentelor hotărârilor invocate de Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru și Cristian Teodorescu se susțin prin următoarele hotărâri definitive în următoarele spețe (în ordine cronologică):

 

1.Dosarul 193/PJ/2005, Încheierea din data de 15.04.2005, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, prin care instanța a constatat că ”au fost îndeplinite condițiile prevăzute de art. 33 din O.G. nr.26/2000” pentru petenta Uniunea Scriitorilor din România ”prin reprezentant Eugen Uricaru”. Hotărâre definitivă a completului specializat pentru persoane juridice, procedură necontencioasă.

 

2.Dosarul 21112/299/2009, Încheierea din data de 24.08.2009 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, prin care instanța a constatat că ”au fost îndeplinite condițiile prevăzute de art. 33 din O.G. nr.26/2000” pentru petenta Uniunea Scriitorilor din România. Hotărâre definitivă a completului specializat pentru persoane juridice, procedură necontencioasă.

 

3.Dosarul nr. 16099/299/2013, Încheierea din data de 17.04.2013 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, prin care instanța a constatat că ”au fost îndeplinite condițiile prevăzute de art. 33 din O.G. nr.26/2000” pentru petenta Uniunea Scriitorilor din România. Hotărâre definitivă a completului specializat pentru persoane juridice, procedură necontencioasă. Atașată Încheierii este cererea formulată de U.S.R. (prin avocat Corina-Ruxandra Popescu), ”în temeiul art. 33 alin. 1 și 2 din O.G. nr.26/2000”, prin care se precizează că U.S.R. ”în conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000, subscrisa suntem înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut de grefa Judecătoriei Sectorului 1 București, activitatea noastră fiind guvernată de dispozițiile acestui act normativ”.

 

4.Dosarul nr. 10863/299/2016, Sentința civilă nr. 10916 din 14 iunie 2016 a Judecătoriei Sectorului 1 București, Sentință definitivă prin neapelare, procedură contencioasă, în care, la pagina 4 a Sentinței civile nr. 10916 din 14 iunie 2016, se reține de către instanță puterea O.G. 26/2000 pentru U.S.R.: ”mijlocul procedural oferit de lege membrilor și organelor de conducere ale Uniunii pentru a invoca nelegalitatea convocării este cel reglementat de art. 23 alin.2 și 3 din O.G. 26/2000”.

 

5.Dosarul nr. 9929/3/2016, Decizia civilă nr. 524 R din 16.06.2016 a Tribunalului București, secția a IV-a civilă, hotărâre definitivă, în care s-au reținut următoarele considerente: ”Strict, în procedura dedusă judecății, prin care se solicită a se lua act de modificările cu privire la conducerea Uniunii Scriitorilor din România, sunt incidente prevederile art. dispozițiile art. 33 al.1 din O.G. 26/2000, potrivit cărora modificarea actului constitutiv sau a statutului asociației se poate face prin înscrierea modificării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor”. ”Potrivit art. 33 din O.G. 26/2000 cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea adunării generale”.

 

6.Dosarul 32360/299/2016, Sentința civilă nr. 19071 din 4 noiembrie 2016 a Judecătoriei Sectorului 1 București, hotărâre definitivă, procedură contencioasă, în care instanța a reținut că U.S.R.  a invocat art. 23 alin.3 din O.G. 26/2000.

 

7.Dosarul 7489/301/2017, Decizia civilă nr. 3412 A din 04 octombrie 2017, hotărâre definitivă, a Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă, procedură contencioasă, unde, la pagina 2, a fost reținut faptul că ”În prezenta cauză, instanța reține că potrivit Registrului sepcial – Partea A – Asociații al Judecătoriei Sectorului 1 București, președinte al Asociației Uniunea Scriitorilor din România este Laurențiu Ulici, iar vicepreședinte figurează Eugen Uricaru.”. La pagina 5 a Deciziei civile nr. 3412 A din 04 octombrie 2017, instanța reține următoarele: ”Referitor la apelul declarat de reclamantă și de intervenientul în interes propriu, tribunalul reține că potrivit art. 11 și art.33 din OUG 26/2000 USR, ca o organizație nonprofit și fără scop lucrativ, este supusă obligativității de înregistrare în Registrul special al organizațiilor și fundațiilor a oricăror modificări ale statutului prin încheierea pronunțată de Judecătorie care verifică îndeplinirea atribuțiilor de legalitate și a celor statutare.”

 

8.Dosarul 34501/3/2018, Decizia civilă nr.26771 din 01.10.2019 a Tribunalului București, secția a III-a civilă, procedură contencioasă, instanța a reținut: ”Referitor la calitatea în care au acționat reclamanții, reține dispozițiile O.G. 26/2000 art.23.” (Pagina 5 a Deciziei civile nr.26771 din 01.10.2019). 

 

9.Dosarul nr. 35417/299/2017, Încheierea din data de 14.10.2019 pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă, hotărâre definitivă, procedură contencioasă, instanța a reținut: ”Se mai reține că cererea a fost întemeiată pe OG 26/2000, iar paratei îi sunt aplicabile prevederile acestui act normativ.”

 

10.Dosarul 18753/299/2017, Încheierea din data de 28 noiembrie 2019, procedură necontencioasă, în care instanța a reținut următoarele: ” legea exceptează de la aplicarea regulilor OG 26/2000 doar persoanele juridice de utilitate publică, aceasta fiind premisa pe care petenta nu o îndeplineşte.”; ”instanţa reţine, contrar argumentelor petentei, că Decretul 267/1949 este abrogat începând cu data de 15.01.1990 data intrării în vigoare a Decretul-Lege nr. 27/1990 privind organizarea şi funcţionarea în condiţii de autonomie economică a organizaţiilor de scriitori, artişti plastici şi compozitori, creatori de film şi de teatru.”; ”Pe cale de consecinţă, de la data de referinţă 15.01.1990 UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA devenea persoană juridică de drept privat supusă prevederilor legale în vigoare, ca orice altă formă de asociere, aşa cum prevede neechivoc teza finală art. 1 din Decretul-Lege nr. 27/1990 şi avea obligaţia de a-şi actualiza statutul prin raportare  la normele de drept comun, iar în măsura în care dorea să obţină, din nou, un statut special, acela de utilitate publică, trebuia să uzeze de prevederile legale în vigoare. La data respectivă era în vigoare Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii) în vigoare de la 06 februarie 1924 până la 29 aprilie 2000, fiind abrogat şi înlocuit prin Ordonanţă 26/2000.”.

 

11.Dosarul 18753/299/2017, Decizia Civilă nr. 500 A din 18.02.2021, hotărâre definitivă, în care instanța a reținut următoarele: ”În ce privește argumentul apelantei că Uniunea Scriitorilor din România nu e o asociație și că nu i se aplică dispozițiile Legii nr. 21/1924 și nici OG nr. 26/2000, se reține că pe de o parte, în mod efectiv acest argument contrazice raționamentul prezentat chiar de apelantă care a invocat dispozițiile Legii nr. 21/1924, iar pe de altă parte cadrul legal care permite efectuarea înregistrărilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor este doar OG nr. 26/2000. Singurul cadru legal în care se poate înregistra mențiunea caracterului de utilitate publică este OG nr. 26/2000, cu aplicarea procedurii prevăzute de acest text. (…) Este corectă reținerea primei instanțe în sensul că după intrarea în vigoare a Decretului-Lege nr. 27/1990 toate asociațiile au devenit de drept privat. (…) Uniunea din speță este o persoană juridică de drept privat, căreia în mod expres i s-a menținut prin art. 85 OG nr. 26/2000 caracterul de utilitate publică, nefiind însă supus înregistrării acest caracter. Se notează că această limitare în privința înregistrării nu semnifică sub nicio formă neobligativitatea înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor a modificărilor aduse asociației, statutului ori altor aspecte privind funcționarea asociației, având în vedere producerea de efecte juridice prin înregistrări anterioare a aspectelor referitoare la organizarea și funcționarea asociației, interpretarea dorită de apelantă în sensul că art. 85 OG nr. 26/2000 a exclus obligativitatea înregistrărilor în registru în privința funcționării și organizării, fiind exclusă. Aceasta deoarece conform art. 86 OG nr. 26/2000, pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Prin urmare, în privința înregistrării aspectelor referitoare la funcționara asociației, dispozițiile privind procedura de înregistrare se constituie în cadrul legal actual, cu o excepție caracterul de utilitate publică expres menținut prin art. 85.”

 

12.Dosarul 20396/299/2018, Încheierea din data de 28 noiembrie 2019, procedură necontencioasă, în care instanța a reținut următoarele: ”Instanța reține contrariul, anume că USR nu are statut de utilitate publică și că orice modificări trebuie să respecte toate prevederile speciale ale OG 26/2000 coroborate cu unele derogări cu Decretul-Lege nr. 27/ 1990, de unde rezultă netemeinicia cererii de față.”; ”În al doilea rând și în continuarea raționamentului anterior, instanța reține, contrar argumentelor petentei, că Decretul 267/1949 este abrogat începând cu data de 15.01.1990 data intrării în vigoare a Decretul-Lege nr. 27/1990 privind organizarea și funcționarea în condiții de autonomie economică a organizațiilor de scriitori, artiști plastici și compozitori, creatori de film și de teatru.”; ”Pe cale de consecință, de la data de referință 15.01.1990 UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA devenea persoană juridică de drept privat supusă prevederilor legale în vigoare, ca orice altă formă de asociere, așa cum prevede neechivoc teza finală art. 1 din Decretul-Lege nr. 27/1990 și avea obligația de a-și actualiza statutul prin raportare la normele de drept comun, iar în măsura în care dorea să obțină, din nou, un statut special, acela de utilitate publică, trebuia să uzeze de prevederile legale în vigoare.”

 

13.Dosarul 20396/299/2018, Hotărârea nr.  2777/2020 din 12.11.2020, hotărâre definitivă, procedură necontencioasă, prin care a fost respins apelul formulat de U.S.R…. Instanța de apel a respins ca neîntemeiate apelurile formulate de Uniunea Scriitorilor din România, prin preşedinte Nicolae Manolescu Apolzan, şi Uniunea Scriitorilor din Romania, prin vicepreședinte Varujan Vosganian, constatând că ”nu s-a depus dovada înscrierii menţiunilor referitoare la modificările aduse organelor de conducere, respectiv a funcţiei de preşedinte în privinţa d-lui Nicolae Manolescu”. ”Tribunalul va constata că potrivit Statutului Uniunii, persoana care va ocupa funcţia de prim vicepreşedinte este propusă de Preşedinte. Propunerea trebuie înaintată aşadar de o persoană înscrisă în registru în funcţia de Preşedinte. Nu s-a făcut însă dovada că pentru perioada 2018-2023 a fost înscrisă persoana d-lui Manolescu Nicolae în funcţia de Preşedinte al USR. (…) Pentru aceste reţineri se constată ca fiind nefondat apelul declarat de apelant Manolescu Nicolae Apolzan, cererea de înregistrare a menţiunii solicitate neîndeplinind condiţiile din Statutul USR.”

 

14.Dosarul nr. 15108/299/2018*, Încheierea din 19.03.2021, soluția pe scurt: ”Respinge cererea formulată de petentul Nicolae Manolescu-Apolzan ca neîntemeiată. Respinge cererea de intervenţie voluntară principală formulată de intervenientul voluntar principal Teodorescu Cristian George ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 19.03.2021.” Astfel, a fost respinsă cererea de înscriere a domnului Nicolae Manolescu-Apolzan pentru mandatul 2018-2023.

 

 

Număr de vizualizări :1490


Comenteaza

Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Limbajul vulgar şi trivial în subsolul textelor nu este permis. Nu sunt permise opiniile calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise atacuri la persoană în subsolurile textelor, ele sunt exclusiv pentru comentarii, critică literară, păreri despre text, dezbateri, etc. În caz contrar, ele vor fi scose din baza de date, fără nici o explicaţie din partea AgentiadeCarte. ro